PHP技术,网站开发,PHP,PHP学习,Python学习,PHP开发,人工智能,大数据服务

文档标签: laravel

laravel输出执行sql.

DB::connection()->enableQueryLog(); $bindings = DB::getQueryLog();        $data = [];        foreach ($bindings as $k=> $b){            $bi  = $b['bindings'];            $bi = array_map(function($a){                return '''.$a.''';            },$bi);  &nb...
此文被围观1694次  分类: 编程开发 标签:  ···

© Copyright 2011-2019 www.adophper.com. All Rights Reserved.
读图网科技 版权所有。蜀ICP备12031064号-1